Pomiary elektryczne

Firma elektryczna AMPER wykonuje przeglądy i pomiary elektryczne sieci i urządzeń elektrycznych.

Wykonujemy pomiary odbiorcze dla właścicieli prywatnych domów jednorodzinnych oraz obiektów wielorodzinnych na etapie przekazywania inwestycji do eksploatacji.

Wykonujemy także badania elektryczne i pomiary okresowe (5-letnie) instalacji elektrycznej i piorunochronnej (odgromowej), których przeprowadzenie wynika z przepisów prawa budowlanego.

Jakie pomiary i badania wykonujemy?

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych dla wszystkich rodzajów obiektów, tj.: domów jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, handlowo-usługowych, przemysłowych, magazynowych, obiektów biurowych, mieszkalnych i produkcyjno-usługowych.

Wykonujemy:

 • pomiary instalacji elektrycznej do odbioru budynku przez PINB (Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego),
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
 • pomiary rezystancji izolacji podłóg i ścian (przy stosowaniu jako ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej izolowania stanowiska),
 • pomiar impedancji pętli zwarciowej i ocenę skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania,
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej i skuteczności zerowania,
 • pomiary zabezpieczeń wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • pomiary rezystancji uziemienia,
 • pomiary stanu instalacji odgromowych,
 • próby funkcjonalne instalacji,
 • oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

elektryk mierzący natężenie prądu testerem cyfrowym

Dokumentacja pomiarowa

Po wykonaniu pomiarów opracowujemy dokumentację, w skład której wchodzą:

 • protokół pomiarowy, prezentujący wyniki przeprowadzonych badań,
 • graficzna prezentacja punktów pomiarowych, przygotowana w wersji elektronicznej w formatach plików DWG, 3DS, DGN, DXF, EPS, PDF, PLT, SKP – do pracy w programach np. AutoCAD lub Turbocad,
 • zalecenia pokontrolne zawierające zbiór zidentyfikowanych usterek i opis sposobu ich wyeliminowania.

Wystawiamy również zaświadczenie o zdatności instalacji do eksploatacji.

Pomiary odbiorcze

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych na potrzeby odbioru budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) i zakładu energetycznego (dostawcy energii) po zakończeniu inwestycji.

Przeglądy i pomiary okresowe

Wykonujemy okresowe przeglądy, pomiary instalacji i badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej (w tym ochronny przeciwporażeniowej) budynków i obiektów objętych tym obowiązkiem na mocy ustawy Prawo Budowlane, tj. m.in. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców przeprowadzania raz na 5 lat kontroli i badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wystawiamy zaświadczenie
o zdatności instalacji elektrycznej budynku do eksploatacji.

Po zakończeniu kontroli sieci wystawiamy zaświadczenie o zdatności instalacji elektrycznej budynku do eksploatacji na potrzeby kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID-u, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Jakość usługi

Konieczność sprawdzenia czy prace instalacyjno-montażowe wykonano właściwie, zgodnie ze sztuką budowlaną i czy instalacja elektryczna nie będzie stanowiła zagrożenia dla przyszłych użytkowników, wynika wprost z przepisów obowiązującego prawa budowlanego.

Pomiary stanowią potwierdzenie, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym oraz że nie doprowadzi do powstania pożaru. Dlatego pomiary wykonujemy zawsze urządzeniami posiadającymi ważne świadectwa wzorcowania potwierdzające zgodności parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu odniesione do wzorca państwowego.

Pomiary wykonuje zawsze elektryk posiadający świadectwo kwalifikacji SEP uprawniające do wykonywania pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

Chcesz wiedzieć, ile będzie kosztować Cię pomiar instalacji?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy kosztorys.

Tel. 889 565 561
E-mail: biuro@amper.opole.pl

Formularz kontaktowy